ABOUT CMMATRIX

Hệ thống quản lý học viên và lịch sử vận hành

CMmatrix là một hệ thống quản lý thực hành có thể ghi lại và quản lý thông tin hoạt động của học viên liên kết với CMS. Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng tình hình luyện tập của máy móc xây dựng và tối đa hóa việc cải thiện hiệu suất của học viên bằng cách quản lý theo từng cá nhân và theo từng nhóm.

WHY USE IT

Tối đa hóa hiệu quả học tập của học viên bằng cách trực quan hóa lịch sử vận hành

CMmatrix không chỉ giúp dễ dàng xác định được tình hình đào tạo hiện tại của cá nhân hoặc nhóm mà còn có khả năng phân tích và đưa ra phản hồi một cách khách quan bằng cách tái hiện lịch sự vận hành của học viên dưới dạng 3D. Bạn có thể nâng cao kỹ năng của mình bằng cách thực hiện lại các thao tác mà mình đã thực hiện.

Hồ sơ thực hành của sinh viên bảng điều khiển

Có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng thực hành tổng thể như tổng số học viên,
tỷ lệ đỗ theo ngày và theo nhóm, người đỗ cao nhất…

Quản lý hồ sơ lái xe cá nhân của học viên

Kiểm tra và quản lý hồ sơ dữ liệu liên quan đến vận hành máy móc của từng học viên

Quản lý theo nhóm sinh viên

Quản trị viên có thể quản lý các học viên theo từng nhóm.

Chức năng phản hồi

Trực quan hóa lịch sử vận hành của học viên dưới dạng 3D cho phép tái tạo mô phỏng và phản hồi chính xác